Geen erfzonde!

 

Uitgaande van de waarschuwing beschreven in, 1Johannes 4:3

Iedere geest die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en ieder geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God.

En dit is de geest van de anti-christ..

 

 

Het calvanistische erfgoed van een erfzonde dat door zoveel ‘kerken’ wordt aanvaard als bijbels, is 1 van de redenen dat mensen denken te moeten zondigen.

 

 

Hier gaan we wat dieper in op de vaak aangehaalde proof-teksten en de bijbelse context van wat werkelijk bedoeld wordt.

 

 

 

 

 

Genesis 6:5

 1. Was elke gedachte en intentie van elk mens hun harten voortdurend zondig? In vers 9 zien we dat Noach onberispelijk was en rechtvaardig.
 2. Spreekt niet over de universele verdorvenheid van de mensheid, maar dat de meerderheid van de mensen hun wegen verdorven was en God afgewezen hadden
 3. Als de hele mensheid al zondig geboren was sinds Adams val, waarom zou God dan plotseling de mensheid pas uitroeien tijdens de vloed?
 4. Het is niet logisch dat de mensen vanuit hun wezen verdorven waren dat Gods toorn zich over hen uitstortte, maar het feit dat de meerderheid van de mensen waren betrokken in goddeloosheid, (Toen de Heere “zag” dat de boosheid des mensen “groot” was).

 

Genesis 20:18

 1. Dit vers zegt niet dat God de mensen verantwoordelijk hield, voor de zonde van Abimelek.
 2. Juist God zelf zei tegen Abimelek in vers 6, dat hij niet gezondigd had.

Calvanisten falen hier onderscheidt te maken tussen de geestelijke & fysieke consequenties van de zonde. Fysieke consequenties bestaan nl.: moeite tijdens de bevalling, zware land-arbeid voor eten, wonden van misbruik. Geestelijke niet.

Het toesluiten van de moederschoot zou een teken kunnen zijn voor allen dat Abraham beschermd moest worden.

 

 

Exodes 20:5; 34:7; Deuteronomium 5:9

 1. Ezechiel 18:20, laat duidelijk zien dat God niet de zoon schuldig houdt voor de zonden van zijn vader.
 2. Wat precies geloven calvanisten wanneer ze dit vers aanhalen?

Is de schuld van de zonde alleen doorgegeven aan 4 generaties? Hoe kunnen we dan schuldig zijn aan Adams zonde?

Zou God ons naar de hel sturen omdat jouw grootvader zich nooit bekeerd heft van een moord?

Kan iemand dan gered worden als hun vader een grote zondaar was?

Hier weer een voorbeeld van Calvanisten hun gebrek in het onderscheiden van de geestelijke & fysieke gevolgen van de zonde. Dit vers spreekt over de fysieke gevolgen van de zonde, en niet dat de kinderen schuldig zijn aan de zonde in de geestelijk zin. Verslavingen, verschillende vormen van misbruik, luiheid, deze ‘eigenschappen’ worden vaak doorgegeven van vader op kind door een leerproces en niet door een instinct.

 

 

Leviticus 12

 1. Een zonde-offer werd gemaakt wanneer een kind geboren werd, maar dit was niet voor het kind maar voor de moeder.
 2. Dit geeft dus geen ondersteuning voor de kinderdoop om hem/haar schoon te wassen van de geërfde verdorven-natuur. (de RKK leert dit)

 

 

Job 14:1-4; 15:14; 25:4

 1. Jezus was geboren uit een vrouw: Galaten 4:4 was Hij verdorven in Zijn natuur?

Dit zegt niet dat elke vrouw onrein van nature is, of dat elke man zondig geboren is, maar dit wordt wel aangenomen.

Als dit vers zegt, dat een zondaar niet rechtvaardig kan worden, hoe kan het dan een Christen (van welke zijn/haar zondige vlees vergeven is) rechtvaardig kan worden in Christus en daarbij de zondige natuur aflegt?  

Mozes, Jesaja, Paulus, Jezus, zijn bewijs dat een man geboren uit een vrouw “rein” kan worden geboren.

 

 

Psalm 14:1-3

 1. Dit vers zegt duidelijk dat alle mensen afgekeerd zijn corrupt zijn geworden, niet dat ze zo geboren worden.

Er is altijd een restant geweest van rechtvaardigen onder de zondige en verdorven mensen.

De schrijfer van de Psalmen betrekt zichzelf niet als zij die Gods aangezicht niet zoeken.

 

 

Psalm 51:5

 1. Verschillende vertalingen met Calvanistische intenties zorgen ervoor dat dit vers volledig verkeerd wordt geinterperteerd.
 2. David beleidt zijn eigen zonden welke hij gepleegd heeft, en niet Adams zonde.
 3. Er zijn drie verschillende manieren om te kijken naar dit vers.

David verwijst naar de zonde van zijn moeder en niet zin eigen bijv.: “In dronkenschap heeft mijn echtgenoot mij geslagen.” 

David was verwekt tijdens overspel van zijn moeder. (overigens niet een buitenechtelijk kind was) Onthoudt hierbij dat David zelf een zoon had verwekt door het plegen van overspel. (een Hyperbool/overdreven als poetisch geschreven)

 

- Dat hij geboren was in een omgeving van een zondige wereld. Kijk naar      Handelingen 2:8 dat zegt: sprekende in de taal waarin zij ”geboren” zijn. (Zij hadden die taal aangeleerd gekregen)

Dat vanwege de Ernst van zijn zonde hij erger dan andere mannen, geboren was als een zondaar. (weer een hyperbool/overdrijving als poetisch geschreven). Teken van nederigheid.

   1. Mensen overdrijven vaak dingen wanneer ze midden in hun verdriet van hun zonde zitten.
   2. Paulus gebruikte zo’n Hyperbool toen hij zichzelf de eerste (of hoofd) onder alle zondaren noemde. (1 Timotheus 1:15)

 

 

Psalm 58:3-4

 1. Merk de volgende woorden op, “van de geboorte aan afvallig (geleidelijk)", dus niet dat ze zo geboren waren.
 2. Het hele punt van deze psalm is, dat de rechtvaardigen niet dwalen vanaf de moederschoot, zie vers 11.

 

 

Jesaja 64:6

 1. Dit vers zegt, dat allen “geworden zijn als een onreine”, en dus eens rein waren.
 2. Let op dat "onze ongerechtigheden" de oorzaak is, en hier geen woord over Adam wordt gesproken.

 

 

Jeremia 13:23

 1. Ze waren gewend kwaad te doen, het zegt niets over dat zij geboren waren kwaad te doen.
 2. Kan een Ethiopier zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij die “gewend” zijt kwaad te doen.
 3. Als alle mensen zondig zijn, hoe kan dan iemand gered als toch niet kunnen veranderen hoe ze zijn. Maar Ezechiel 33:13-16 leert dat ieder mens een vrije wil heeft, en dat elk mens kan kiezen wat hij of zij doet, als iemand zegt rechtvaardig te zijn maar onrecht doet zal hij daarvoor rekenschap moeten afleggen. En hij daarvoor geoordeeld zal worden. Oftewel hypocrisie en verwijzing naar de bekende 1Johannes 1:8.

 

 

Jeremia 17:9-10

 1. Zegt niets over hoe het hart misleidend werd.. het bewijs voor een altijd geweest verdorven hart wordt aangenomen! Lees eerst vers 5
 2. Vers 23 zegt: zij weigerden gehoor te geven en zich te laten gezeggen.
 3. 1 Timotheus 4:1-2 zegt: dat valse leraars hun geweten gebrandmerkt hebben.
 4. De Farao verharde zijn eigen hart, elke keer toen hij weigerde gehoor te geven aan Mozes.  Exodes 8:15,32.

 

 

Klaagliederen 5:7

 1. Dit vers spreekt over de fysieke gevolgen van de “slavernij”, niet de geestelijke!

 

 

 Markus 7:21-23

 1. Jezus zegt ons hier, dat mensen onrein worden door wat uit hun mond komt, wat zij zeggen. Dat is heel wat anders dan dat mensen onrein geboren worden. Als de mens zondig geboren werdt, hoe kan het dan dat iemand nog onreiner wordt door wat zij zeggen?
 2. Jas 3:1-12 says that the heart is capable of producing good and bad, unlike a fountain, fig tree or vine. Dat is iets heel anders dan zeggen dat het hart/tong volledig verdorven is. This is.
 3. Romeinen 1:21 zegt: dat hun harten verduisterd “werden”, niet dat ze zo geboren werden.

 

 

Romeinen 1:18-25

 1. Deze tekst zegt juist het tegenover-gestelde van het volledig verdorven zijn, en niet in staat zijn de geestelijke dingen te bevatten. Deze mensen kenden God ontkenden Hem in hun zonden, en hun harten waren verduisterd. Hoe kan het dat een hart wat al zondig was nog meer verduistert wordt?
 2. Deze mensen wezen God af door hun eigen vrije wil. Zij maakten zichzelf tot zondaars, God kan hiervoor niet verweten worden. Ze waren zonder excuus!

 

 

 

Romeinen 3:10-18 (vers 10-12 gequote in Psalm 14:2-3 zie hierboven)

 1. "afgeweken & tot onnut geworden” niet zo geboren.
 2. Dit vers noemt ook: hun mond is van vloek en bitterheid vol, en voeten die snel zijn om bloed te vergieten. Dit kan onmogelijk toegepast worden op een pasgeborene die nog niet kan lopen of praten.
 3. Deze tekst zegt ook niets over het erven van de schuld van Adams zonde.

 

 

Romeinen 5:12-21

 1. Vers 12, de Geestelijke dood verspreidde zich naar de hele mensheid, want elk mens heeft zelf gezondigd. Als een mens niet gezondigd had, zou hij ook niet geestelijk dood zijn. Dit is precies wat Paulus bedoeld in het volgende hoofdstuk (6:23) Want het loon dat de zonde geeft is de dood.
 2. de Fysieke dood is niet het gevolg van onze zonde, maar de Fysieke dood was het gevolg van Adams zonde.
 3. Als Adams zonde ervoor zorgt dat de hele mensheid universeel en automatisch de gevolgen draagt waarvoor niemand de vrije wil had, dan zou Jezus Christus kruisdood er ook voor zorgen dat de hele mensheid universeel en automatisch gered zou zijn onafhankelijk van de menselijke vrije wil.  Is dit acceptabel en logisch? De waarheid is dat ieder individu verloren gaat wanneer zij zondigen (vers 12) en dat allen gered kunnen worden, maar alleen wanneer zij Jezus gehoorzaam zijn.

 

 

Romeinen 7:7-25

 1. Het woord “vlees” in het Grieks word vertaald als “sarx”.
 2. Als het woord ”sarx” verwijst naar de verdorvenheid van het menselijk wezen, dan zou Christus ook geboren zijn in zonde, want ditzelfde woord “sarx” beschrijft Jezus in Hebreeuwen 2:14; 1Petrus 4:1; 3:18; 1Johannes 4:2.
 3. Let op de strijd tussen het kwade vlees en het goede willen van het geweten. Als dit gedeelte de totale zondige verdorven natuur onderwijst, waarom heeft Paulus dit nog steeds als apostel van Chrsitus?
 4. Sommige kerken leren dat het “vleselijke” is weggedaan wanneer zij gered zijn. Wat blijft er dan over?
 5. Let ook op dat er een strijd gaande is tussen het geweten en het vlees. Als de mens geboren is in zonde hoe kan het dan weten goed te doen?

 

 

Romeinen 8:5-7

 1. Zelfde context als Romeinen 7
 2. Het Griekse woord "sarx" (flesh) (zie Romeinen 7 hierboven)
 3. Let op vers12-13 waar Paulus zegt: Derhalve broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet naar het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees left, zult gij zeker sterven: maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams dood, zult gij leven.   Dus de verplichting on in de Geest te leven en ons hierbij te laten leiden. (Hebreeuwen 4:15)
 4. Een vergelijking hiermee staat in Galaten 5:16-23 waar we bevolen worden om te wandelen naar de Geest en niet naar het vlees, wijzend op onze vrije wil. Paulus wijst hier dus op de gerichtheid van ons wandelen, doen en denken.
 5. Als iemand eenmaal leeft naar het vlees, en het hun wezen laat gezeggen, leidend in hun al hun wegen, dan zijn ze niet in staat om zichzelf te onderwerpen aan Gods Wet. Dit betekend niet dat ze geen keuze hebben om naar de Geest te leven.

 

 

  1 Korinthe 15:20-23

 1. Dit zegt niet “in Adam zijn allen dood of dood-geboren”.
 2. Ja alle mensen sterven (geestelijk) wanneer zij zondigen, net als Adam (geestelijk) stierf toen hij zondigde. Sterven staat voor vorige conditie.
 3. Let op dat  “want evenals in Adam” allen sterven,(niet gestorven zijn) bewijst dat elk mens onbesmet geboren is.
 4. Deze tekst is een verwijzing naar wat Paulus zei in Romeinen 5:12-21 (zie boven). Als “alle” mensen automatisch sterven vanwege Adams zonde, dan zijn ook “alle” mensen automatisch gerechtvaardigd door de kruisdood.

 

 

Efeze 2:1-3

 1. Weer het woord "sarx"- (vlees, zie Romeinen 7 hierboven)
 2. Dit vers spreekt over een levenstijl van zondigen, het wandelen naar de begeerten en de wil van het “vlees”. Het zegt niets over het geboren zijn in zonde, alleen over het vroeger wandelen naar het vlees. De zonde waarover gesproken wordt zijn gedaan niet geerfd.
 3. De uitdrukking “natuur” verwijst niet, naar een geerfde conditie bij de bevalling, maar een levensstijl in regelmaat. Thayer een student gespecialiseerd in de Griekse taal, beschrijft het woord “phusis” (natuur), de 2e natuur, aangeleerd. Komt als natuurlijk over. Door lang te doen wordt het als een 2e natuur.  Bijvoorbeeld autorijden is als een 2e natuur voor mij, het is automatisme, gewend om te doen.  Hetzelfde griekse woord wordt gebruikt bij de Grieken “van nature doen wat de wet gebiedt” (Rom. 2:14).
 4. Twee hoofdstukken later (Efeze 4:17-19), zegt Paulus de oorzaak was “de verharding van hun hart” en ”zij hebben zich in hun verdoving overgegeven” aan de zonde. Geen aanwijzing van een inwendige zondige natuur waar dan ook in Efeze!

 

 

1JOHannes 3:8

 1. Zegt niets over een geërfde zonde, maar eerder dat de mens zelf de zonde bewerkt door eigen vrije wil!

 

 

 

 

 

 

 

“Maar gij zegt, ‘Waarom draagt de zoon niet mede de ongerechtigheid van de vader? Die zoon heeft immers naar recht en gerechtigheid gehandeld; hij heeft al zijn inzettingen naarstig onderhouden; hij zal voorzeker leven.

De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.”  Ezechiël 18:19-20

 

Om te zeggen dat mensen geboren zijn in zonde en aangezien Jezus volledig mens was, (Mattheus 1:1, Johannes 1:11,14) zeggen zij, die deze interpertatie van de bijbel aanhangen, in werkelijkheid dat Jezus niet volledig in het vlees gekomen is!

En dus vallen zij onder de waarschuwing van 1Johannes 4!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dualisme is een gnostische leer begonnen door Augustinus.

 

Wanneer de bijbel spreekt over de natuurlijke mens en de vleselijke mens, wordt daarmee bedoelt dat er twee verschillende lichamen zijn? Nee, maar dit spreekt over de dingen waartoe een mens verleidt wordt en wat gezien kan worden als een aangeleerd gedrag, zeg maar als een tweede natuur.

Dit is de kern van een valse leer die vanuit het protestantisme/katholicisme al honderden jaren aangehouden wordt.

 

 

 

Ik ga een aantal verzen geven die het tegenovergestelde beweren van de geboren als zondaar interpertatie.

De meeste, als niet alle bekende kerken houden hieraan:

 

 

1 Johannes 4

1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

 

 

 

 

 

 

Jezus was volledig mens en volledig God:

 

Mattheus 13:41

de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen,

 

Mattheus 13:37

Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen.

 

Johannes 1:1

Lucas 10:22

Lucas 20:41-47

 

Jezus nageslacht van David:

Mattheus 1:1

 

 

 

 

 

Was Jezus geboren uit een mens een zondaar?

 

Mattheus 1:23

Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

 

2 Korinthe 5:21

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

 

Hebreeuwen 4:15

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,  maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar  zonder zonde.

16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen  tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

 

 

 

 

 

 

Worden mensen in zonden geboren, na Adam?

 

Job 10:8-12

8 Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt.

Zij zijn beide om mij heen, en U verslindt mij.

9 Denk er toch aan dat U mij als leem gemaakt hebt,

en mij tot stof zult laten terugkeren.

10 Hebt U mij niet als melk uitgegoten,

en hebt U mij niet als kaas laten stremmen?

11 Met huid en vlees hebt U mij bekleed;

met beenderen en pezen hebt U mij samengeweven.

12 U hebt mij leven en goedertierenheid geschonken,

 

 

Psalm 139:13-16

13 Want Ú hebt mijn nieren geschapen,

mij in de schoot van mijn moeder geweven.

14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;

wonderlijk zijn Uw werken,

mijn ziel weet dat zeer goed.

15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,

toen ik in het verborgene gemaakt ben

en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.

16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,

en zij allen werden in Uw boek beschreven,

de dagen dat zij gevormd werden,

toen er nog niet één van hen bestond.

 

 

Genesis 2:7

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

Genesis 9:6

..want naar het beeld van God

heeft Hij de mens gemaakt.

 

7 Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur.

8 Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.

9 Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.

10 Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.

11 Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?

 

 

 

 

Onschuld van baby's en jonge kinderen:

 

Deuteronomium 1:39

39 En ook uw kleine kinderen, waarvan u zei: Zij zullen de vijand tot buit worden, en uw kinderen die heden nog geen goed of kwaad kennen, die zullen erin komen. Aan hen zal Ik het geven en zij zullen het in bezit nemen.

 

Jesaja 7:16

16 Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk het land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert.

 

 

Vrije wil na Adam:

 

Genesis 4:7

7 Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.

 

Jozua 24:14-15

14 Nu dan, vrees de HEERE, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de HEERE.

15 Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

 

 

Deuteronomium 30:15-16

15 Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.

16 Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden

 

 

Romeinen 6:15-16

15 Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?

 

1Petrus 2:1

1  Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.

 

 

 

 

 

Zondigen vanaf de leeftijd van verantwoordelijkheid:

 

Jeremia 22:21

21 Ik sprak in uw zorgeloze rust tot u,

maar u zei: Ik wil niet luisteren.

Dit is uw weg van uw jeugd af,

dat u niet naar Mijn stem geluisterd hebt.

 

Genesis 6:12

12 Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde.

 

Jeremia 32:30

30 Want de Israëlieten en de Judeeërs hebben vanaf hun jeugd alleen gedaan wat kwaad was in Mijn ogen. Ja, de Israëlieten hebben Mij alleen maar tot toorn verwekt door het werk van hun handen, spreekt de HEERE.

 

Genesis 8:21

21 En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af

 

 

 

 

Mensen die rechtvaardig werden genoemd in de bijbel:

 

Genesis 6:9

9 Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten.  Noach wandelde met God.

 

Henoch, Job. Allemaal rechtvaardigen onder hun generatie.

 

 

 

 

 Einde, en oproep tot een heilig leven

 

1Petrus 2:5

dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

 

 

2 Korinthe 5:8-12

8 Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.

9 Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn.

10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

De bediening van de verzoening

11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn.

12  Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft.

 

 

Jakobus 3:13-18

13 Wie is wijs en verstandig onder u?

Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.

14  Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.

15  Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels.

16  Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken.

17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

 

 

1Petrus 1:14-17

14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.

15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,

16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. * (mattheus 5:48)

17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,

 

Hebreeuwen12:11 want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.

 

1 Korinthe 10:13

12 Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.

13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

 

Markus 8:36-38

36 Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

37 Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?

38  Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.