Bent u op zoek naar antwoorden?

Zoekt u naar de waarheid en het bestaan van God? 

Misschien heeft u wel eens nagedacht over de belangerijke levensvragen, zoals:

Waarom ben ik op deze wereld? 

Wat is het doel in mijn leven? 

Waar leef ik voor?

 

 

Dit zijn gezonde vragen en erg belangerijk voor een perspectief en hoop die dit leven waarde geven.

 

Als bijbelgetrouwe Christenen kunnen we veel antwoorden vinden in de bijbel. Een boek die al duizenden jaren is bewaard gebleven in inhoudt en accurate overname. In profetieen en context (www.ultimatebiblereferencelibrary.com)

 

Niet zomaar een boek dus, maar een waar getuigenis van een God die om ieder schepsel geeft en op een boven natuurlijke wijze dit doorgeeft via Zijn volgelingen in oude tijden en rond de tijd van Christus Zijn leven hier op aarde.  

 

 

Acties en Gevolgen in het leven:

 

Leugens:

Misschien kunt u zich voorstellen dat iemand u ooit een leugen heeft vertelt en bent u hierbij een stukje vertrouwen kwijtgeraakt in die persoon. U begint te twijfelen aan de geloofwaardigheid van deze persoon.

Misschien kunt zich voorstellen dat wanneer u zelf een leugen vertelt aan een ander, hij/zij ditzelfde meemaakt. 

De invloed van een leugen is hierbij als een sneeuwbal effect.

Zoals bijvoorbeeld wanneer iemand een halve waarheid verteld en een kleine leugen, op deze manier wordt de waarheid onrecht aangedaan en dit heeft gevolgen.

 

Diefstal:

Wanneer iemand een misdaad pleegt zoals het stelen van iemands anders eigendom(men), ontneemt deze persoon een stukje van iemands eigendommen. Of inkomen als het gaat om winkel diefstal.

Ook dit heeft gevolgen.

 

Moord:

De ergste misdaad die een mens kan begaan is natuurlijk het ontnemen van iemands eigen leven! De gevolgen van moord zijn enorm, zoals al het goede wat kon voortkomen uit het leven van het slachtoffer, zijn in een moment weggenomen.

Voor de slachtoffers zoals bijv. familie, vrienden en kennissen zijn dramatisch groot.

Emotionele schade is hierbij erg groot, zelfs iemand voorgoed beschadigen in zijn/haar vertrouwen in de mensheid.

Hierbij kunnen we spreken over grote gevolgen.

 

Jezus zei in zijn toespraak in de bergrede:

Gij hebt gehoord dat tot de oudsten is gezegd: Gij zult niet doodslaan ; en: wie doodslag pleegt zal vervallen tot het gerecht.

Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht.

Wie tot zijn broeder zegt leeghoofd.

 

Haat in het hart, is dus gelijk aan moord (broeders)

 

 

Overspel:

Lust, vandaag de dag is sexualiteit een vrij losse term: weinig mensen hebben bijvoorbeeld nog moeite met de vele reclames op tv/internet en op posters in winkelartikelen en op de straten die openbare pornografische beelden weergeven.

Heel wat problemen zijn er vandaag met de illegale-prostitutie.

De vraag is echter:

 

-Wanneer is iets prostitutie?

Meningen verschillen en iedereen heeft zijn/haar eigen ideeen over waar de grens ligt tussen wat acceptabel is en wat over de grens gaat.

 

-Waarom is elke vorm van prostitutie een probleem?

 

De bijbel zegt:

 

Gij zult niet echtbreken (Exodus 20:14)

Jezus Christus zei: U heeft gehoord dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken.

Maar Ik zeg u: een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk gepleegd. (Mattheus 5:27-28)

 

 

Jaloezie:

 

De bijbel zegt:

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

 

 

 

Lichamelijke schade:

Roken, Drugs, Alcohol

 

Vandaag is alcohol gebruik een populair consumptie middel, en bijna de norm voor een gezellige avond uit.

Helaas zijn er vaak gevallen waarbij dit vaak overmatig wordt gebruikt en waar maar weinig controle over is.

Medisch onderzoek laat zien dat het drinken van alcohol zware gevolgen heeft voor het lichaam, zoals aantasting van de lever, permanent verlies van hersencellen etc.

Een helder schema hieronder laat enkele gevolgen zien bij overmatige inname:

 

Niet meer goed in staat zijn taken uit te voeren die een bepaalde handigheid vereisen

< 0.5 promille

 

Veranderde waarneming van de omgeving

> 1 promille

 

Geheugenverlies

> 2 promille

 

Ademhalingsstoornissen

> 4 promille

 

 

 

 

 

De bijbel zegt over dronkenschap meerdere dingen, niets daarvan promoot het drinken van veel alcohol maar eerder het tegenovergestelde:

 

Er zijn zo’n75 bijbel versen over alcohol, hieronder enkele uitgewerkt:

 

Wijn is een spotter, sterke drank een onruststoker, niemand die daardoor gaat zwalken is wijs (spreuken 20:1)

 

Bij wie is ach, bij wie is wee? Bij wie is geruzie? Bij wie geklaag? Bij wie zijn er wonden zonder oorzaak? Bij wie wazige ogen? Bij hen die lang doorgaan bij de wijn , bij hen die komen om gemengde drank te proeven.

Kijk niet naar de wijn, wanneer hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder.

Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken, en je hart zal verderfelijke dingen spreken.

Je zult zijn als iemand die ligt te slapen in het hart van de zee, en als iemand die in de top van de mast ligt te slapen.

Men heeft mij geslagen, ik ben niet ziek geworden, men heeft op mij ingebeukt, maar ik heb het niet gevoeld. Wanneer zal ik ontwaken? Ik ga weer op zoek naar wijn!

(spreuken23:29-35)

 

Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn dapperen in het mengen van bedwelmende drank. (Jesaja 5:22)

 

Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. (1Timotheus 5:25)

 

De Here sprak tot Aaron: wijn of bedwelmende drank zult gij niet drinken, gij noch u zonen, wanneer gij de tent der samenkomst, binnengaat, opdat gij niet sterft – het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten – opdat gij scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein. (Leviticus 10:8-10)

 

 

 

Respect en ontzag voor ouders

 

Het is goed voor kinderen/jongeren om hun ouders te gehoorzamen vanwege de verantwoordelijkheid die zij hebben gekregen om hun kinderen te bewaren voor schadelijke acties en uitspraken, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor hunzelf of hun omgeving.

 

De bijbel zegt:

Eer uw vader en uw moeder (Exodes 20:12)

 

Een wijs zoon verheugt zijn vader, maar een dwaas zoon is een bekommering voor zijn moeder. (Spreuken 10:1)

 

 

Vloeken:

Het makkelijkste voor velen om te zeggen wanneer men kwaad wordt is vloeken.

Maar wat doen die woorden eigenlijk? En wat zijn de gevolgen?

 

God herkennen als schepper en Eer geven wat Hem toekomt als doel in ons leven:

 

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enig gestalte van wat boven in de hemel noch van wat beneden op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheden der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.

Gij zult de Naam van de Here uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. (Exodes 20:3-6)

 

 

 

 

Jezus zei dat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven zal beerven.

Allen hebben gezondigd en zijn tekortgeschoten aan Gods geboden.

Een waardig offer is een gebroken geest en een oprecht hart.
Zonder oprecht gebroken te zijn over de gevolgen van de zonde kan er geen echte verandering plaatsvinden.